دکتر ستاره خسروی

 

تهران الهیه تقاطع کوچه دستی و عظیمی پلاک ۴ ساختمان آرمه کامپلکس طبقه ۶

۰۹۳۸۰۰۰۵۵۹۰ 

۰۲۱-۲۶۶۰۶۵۳

۰۲۱-۲۶۶۰۶۱۵۷

@dr.setareh.khosravi