درخواست مراجعه

  دکتر ستاره خسروی

  تهران الهیه تقاطع کوچه دستی و عظیمی پلاک ۴

  ساختمان آرمه کامپلکس طبقه ۶

  ۰۹۳۸۰۰۰۵۵۹۰ 

  ۰۲۱-۲۶۶۰۶۵۳

  ۰۲۱-۲۶۶۰۶۱۵۷

  @dr.setareh.khosravi